ทำอย่างไรไม่ให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจสูงเกินกำหนด

สังคมของคนไทยเป็นสังคมที่มีการสังสรรค์ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรมักหนีการฉลอง ดื่มกินไม่พ้น ดังนั้นการที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจวัดแอลกอฮอล์นั้นยากมาก แต่เราจะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้การตรวจวัดแอลกอฮอล์นั้นแสดงผลไม่เกินกำหนด เครื่องเป่าแอลกอฮอล์นั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรให้เราได้ปฏิบัติแล้วทำให้การตรวจระดับแอลกอฮอล์แล้วไม่เกิดปัญหา

im-06ในการที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ถึงจะเป็นการปฏิบัติตัวที่ดีที่สุดแต่นั่นคงยากสำหรับนักดื่มทั้งหลาย แต่เมื่อดื่มแล้วก็ไม่ต้องการที่จะถูกตรวจจับด้วยเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ แต่อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่กลัวว่าจะถูกตรวจว่ามีปริมาณ แอลกอฮอล์ในเลือดเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ควรจะทำดังนี้
เครื่องเป่าแอลกอฮอล์จะไม่แสดงผลหรือตรวจวัดได้น้อยเมื่องดการดื่มเครื่องดื่มผสม แอลกอฮอล์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 15 นาที และไม่ควร รับประทานยา หรือใช้สเปรย์ระงับกลิ่นปากก่อนการขับรถเพราะอาจมีผลต่อการตรวจวัดได้
เครื่องเป่าแอลกอฮอล์อาจเสีย เนื่องจากกลิ่นบุหรี่จะสะสมในเครื่อง ดังนั้นควรงดสูบบุหรี่ก่อนใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์อย่างน้อยใน 5 นาที
เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ จะ ต้องแน่ใจว่า หลอดเป่าที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ ก่อนท่านจะเป่าลมหายใจเข้าเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด หากถูกเรียกเพื่อตรวจวัดลมหายใจ
จากข้อปฏิบัติที่ได้นำมาแนะนำนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ชวยลดได้ แต่ในทางที่ดีที่สุดคือเมื่อเราได้มีการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงที่จะขับรถนั้นดีที่สุดกว่าการที่จะหาทางหลีกเลี่ยงอย่างอื่นใด